Derfor gør vi

Vores historie

Jeg oprettede Center for Integration i november 2016 og fik den første opgave i februar 2017. Tre år senere – i februar 2020 – talte Center for Integration 43 ansatte fordelt på ca. 35 årsværk. På det tidspunkt havde vores fire socialfaglige koordinatorer fået samme løsningsfokuserede socialfaglige koordinatoruddannelse, og flere af vores konsulenter og behandlere havde fået opkvalificering og efteruddannelser. Vi havde to udviklingskonsulenter ansat, og vi havde fået opbygget en stærk administration drevet af chefkonsulent og administrativ medarbejder i tæt samarbejde med mig.

Over 90 % af medarbejderne var fastansatte på fuld tid og med overenskomstlignende løn- og ansættelsesvilkår. Et varmt og stort køkken i vores lokaler Skanderborg var centrets hjerte. Her havde vi vores morgenmøder, personalemøder, temadage, samarbejdsmøder og ikke mindst vores frokostordning.

Vores konsulenter, behandlere og socialfaglige koordinatorer modtog ekstern supervision ved DFTI – Dansk Familieterapeutisk Institut i Aarhus – og vi har lært af DFTI at arbejde med kollegial refleksion. Vores fælles udviklingsdage, den daglige løsningsfokuserede sparring og vores fælles faglige fokus og optagethed gjorde os til en aktør, der kunne levere fra øverste hylde i nogle af de mest komplicerede børne- og familiesager i landet.

Vi har fra mange samarbejdspartnere fået en masse ros og anerkendelse gennem vores virke. Det er jeg meget stolt over. Og jeg har set, hvordan vores indsatser har været med til at skabe varige og positive forandringer for rigtig mange børn, unge og familier i særdeles udsatte positioner. Det har været en meget stor glæde at være med til at skabe disse forandringer for andre mennesker.

I februar 2020 lavede vi konferencen Viden & Værktøjer sammen med Røde Kors Akademiet, hvor vi havde over 200 deltagere på Kulturmaskinen i Odense. Man kan læse mere om konferencen og se programmet fra dagen her på vores hjemmeside. Det var en fantastisk dag med praktikere fra hele landet – herunder socialrådgivere, psykologer, medarbejdere på opholdssteder, familiekonsulenter, sundhedsplejersker, integrationsvejledere, mentorer, boligsociale medarbejdere, lærere og pædagoger. Jeg var stolt, da jeg sammen med Røde Kors Akademiet bød velkommen til dagen, og sammen var vi overbeviste om, at vi fremover ville afholde en sådan konference hvert år, som med lav deltagerbetaling kunne sikre formidling til flere praktikere.

I perioden frem til i dag har vi løst opgaver i 20 kommuner i hele landet – dog primært her i det jyske. Vi har oplevet mange fantastiske samarbejdsrelationer, hvor vi sammen med sagsbehandlere og deres ledere har skabt skræddersyede foranstaltninger til udsatte børn, unge og familier. Jeg nærer en kæmpe respekt for socialrådgiverne og deres ledere, som ofte arbejder under meget stort pres.

Den store vækst var dog i meget høj grad båret af samarbejdet med én specifik jysk kommune, hvor Center for Integration blev inviteret til at blive fast leverandør i 2019. Denne aftale blev indgået uden leverandøraftale, og alle opgaver kunne således opsiges med en måneds varsel. Retrospektivt kan jeg se, at det ikke var en god aftale, og at der selvfølgelig manglede en egentlig leverandøraftale. 

Kommunen havde gennem tre år erfaret, at mange af de nyankomne familier havde komplekse problemstillinger og dermed havde behov for længerevarende familierettede indsatser. Kommunen oplevede et betydeligt behov for bedre koordination, viden og information om målgruppen, samtidig med der var kommet et stadigt større fokus på negativ social kontrol, antiradikalisering samt blevet vedtaget en Ghettoplan.

Kommunen havde brug for en ekstern leverandør til at levere hurtigere og mere præcist end egne indsatser var i stand til. Vores samarbejde med den pågældende kommune var på daværende tidspunkt veletableret, og man ønskede derfor, at Center for Integration skulle levere alle indsatser i alle aktive sager i en særlig afdeling i deres familieafdeling. Det var ikke svært at sige ja til!

En januar-dag i 2019 sad jeg således til bords med øverste ledelse i den pågældende kommunes familieafdeling, som visiterede 25 komplicerede børn- og familiesager til os på én gang. Vi leverede i forvejen i mange sager, og endnu flere kom til efter denne dag i januar. Vi lavede aftale om faste lave priser, som var fuldstændig sammenlignelige med kommunens egne indsatser (i mange tilfælde billigere end en lignende indsats fra kommunens egne udførerled). Alt tegnede lyst og lovende for begge parter.

Det var en stor ære at blive bedt om at være denne kommunes faste leverandør, og samarbejdet blev hurtigt en meget stor fornøjelse. Jeg har i dette samarbejde mødt meget fagligt kompetente og engagerede socialrådgivere, og jeg har erfaret, hvor meget man kan udrette, når bestiller og udfører samarbejder helt tæt.

Desværre var der budgetoverskridelser for ca. 25 mio. kr. i den pågældende kommunes familieafdeling i 2019. Der var blevet anbragt flere, end man havde regnet med, ligesom der var budgetoverskrideler ift. forebyggende foranstaltninger, ansættelser m.v. Således blev der i kommunen lagt en plan for, hvordan man kunne justere udgiftsniveauet i 2020. Denne spareplan betød, at Center for Integration i 2020 oplevede, at 45 foranstaltninger blev bragt til ophør i meget højt tempo. Vi mistede opgaver i den kommune svarende til knapt 18 årsværk udførende konsulenter fra marts til maj 2020! Som konsekvens heraf måtte vi også reducere på den faglige ledelse og administration samt stoppe en række udviklingsprojekter. Reduktionerne skete samtidig med Corona-nedlukningen af landet, som bl.a. betød et midlertidigt stop for igangsættelse af foranstaltninger til børn, unge og familier. Det var en meget svær tid…

Udover to omgange med masseafskedigelser i 2020 måtte vi også fraflytte vores fantastiske kontorfaciliteter i Skanderborg. Men omfanget og hastigheden af den store nedgang i 2020 var meget vanskelig at følge med i, og vi kom ud med negativt resultat i 2020.

2020 var således et meget hårdt år for Center for Integration. Vi havde oplevet styrken ved den familiære atmosfære i organisationen, ligesom vi alle havde oplevet værdien ved at være en del af et fagligt fællesskab med mange forskellige fagligheder og personligheder. Det pinte mig, at centrets ansatte ikke længere havde samme muligheder for sparring og faglig udveksling, og jeg afsøgte derfor forskellige veje at gå. 

Den 1. juni overdrog jeg alle centrets aktiviteter jf. Serviceloven til en anden leverandør. Det betød, at alle tilbageværende konsulenter kunne fortsætte hos den anden leverandør, og at borgerne fortsat oplevede at få samme støtte. Som led i overdragelsen var der også en klausul om ikke at levere ydelser efter Servicelovens bestemmelser i et år. Således har centret udelukkende leveret undervisning, oplæg, konsulentbistand og strategisk rådgivning siden 1. juni 2021.

Siden overdragelsen af alle aktiviteterne har jeg fået rigtig mange henvendelser fra kommunale myndighedsrådgivere, som gerne har villet have mig til at skræddersy løsninger til børn og familier. Jeg har lyttet til problemstillinger og har hjulpet bestillende myndighed i retning af andre aktører på området, som kunne matche opgaven. For hver henvendelse har det kriblet i fingrene for at få lov til at løse opgaverne. Det er netop matchningen og den faglige ledelse i komplekse børn- og familiesager, at jeg har min absolutte styrke.

I maj 2022 ændrede jeg virksomhedens navn fra Center for Integration til blot at hedde CEFIN. Det nye navn har hele tiden været domænet i vores mailadresser, og jeg oplever at det er et neutralt navn, som gerne skal efterlade det indtryk, at vi kan levere ydelser til alle mennesker i udsatte positioner – uanset etnicitet.

Integration er er ikke kun et fænomen for mennesker med minoritetsetnisk baggrund, som skal blive en del af det danske samfund. Integration handler om alle mennesker, som af den ene eller anden årsag oplever marginalisering og udstødelse, og som har brug for hjælp til at finde en vej ind i fællesskabet igen.

Jeg glæder mig over, at CEFIN igen tilbyder sociale foranstaltninger og ser meget frem til at samarbejde med landets kommuner om at sikre varige og positive forandringer for mennesker i udsatte positioner.

Mads Bentzen